10 lưu ý về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng (P.11)

Thời gian đăng: Lúc 14:52, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 10 là A.

Căn cứ khoản 4 Điều 146 Luật Xây dựng năm 2014, trường hợp một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng không phù hợp với quy định thì sau khi thực hiện nghĩa vụ hoặc áp dụng biện pháp sửa chữa còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bên kia còn bị những thiệt hại khác, mức bồi thường thiệt hại phải tương đương với mức tổn thất của bên kia.

Click vào đây để quay lại từ đầu.

Thẻ:, ,