10 lưu ý về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng (P.3)

Thời gian đăng: Lúc 14:45, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 2 là A.

Căn cứ khoản 3 Điều 418 Bộ luật Dân sự năm 2015, các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

Câu hỏi 3. Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại là bao nhiêu?

A. Do các bên thỏa thuận

B. Tối đa không quá 5% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm

C. Tối đa không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm

Thẻ:, ,