10 lưu ý về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng (P.5)

Thời gian đăng: Lúc 14:46, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 4 là A.

Căn cứ khoản 2 Điều 302 Luật Thương mại năm 2005, giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Câu hỏi 5. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại là gì?

A. Có hành vi vi phạm hợp đồng

B. Có thiệt hại thực tế

C. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại

D. A, B, C đều đúng

Thẻ:, ,