Bản sao y có thời hạn bao lâu?

Thời gian đăng: Lúc 16:43, ngày 30/10/2021

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, bản sao y có thời hạn bao lâu?

>> Nhiều Sinh viên Luật hiểu sai 15 quy định này
>> Những nhầm lẫn về quyền lợi của người làm việc bán thời gian

Đáp: Khoản 1 và 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định như sau:

  1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định về việc hạn chế thời hạn sử dụng của bản sao đã được chứng thực hay được cấp từ sổ gốc.

Tuy nhiên, dưới góc độ thực tiễn, nên chia bản sao được chứng thực thành hai loại sau:

Một là,  bản sao không có thời hạn: Là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có giá trị vô hạn (bảng điểm, bằng cử nhân, kỹ sư…) thì bản sao có giá trị pháp lý vô hạn.

Hai là, bản sao có thời hạn nhất định: Là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân…) thì bản sao chỉ có giá trị trong thời hạn bản gốc còn giá trị.

Thẻ:, , ,