Các tình tiết giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành chính?

Thời gian đăng: Lúc 22:02, ngày 02/10/2021

Hỏi: Trong xử lý vi phạm hành chính thì những tình tiết nào được xem là giảm nhẹ?

Đáp: Căn cứ Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

Thứ nhất, người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

Thứ hai, người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính.

Thứ ba, vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.

Thứ tư, vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần.

Thứ năm, người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Thứ sáu, vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra.

Thứ bảy, vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu.

Thứ tám, những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

Thẻ:,