Cần phải cung cấp thông tin gì khi giao kết hợp đồng lao động?

Thời gian đăng: Lúc 23:32, ngày 03/10/2021

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động và người sử dụng lao động cần phải cung cấp thông tin gì khi giao kết hợp đồng lao động?

Đáp: Căn cứ vào khoản 1 Điều 16 Bộ Luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Thẻ:, ,