Làm việc bán thời gian được pháp luật quy định như thế nào?

Thời gian đăng: Lúc 21:39, ngày 11/10/2021

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, về làm việc bán thời gian được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ Điều 32 Bộ luật Lao động năm 2019, làm việc không trọn thời gian được quy định như sau:

Thứ nhất, người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Thứ hai, người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.

Thứ ba, người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Thẻ:, ,