Người sử dụng lao động có phải thông báo kết quả thử việc?

Thời gian đăng: Lúc 13:47, ngày 08/10/2021

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người sử dụng lao động có phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động biết?

Đáp: Căn cứ Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2019, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Lưu ý, trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Thẻ:, ,