Nhiều Sinh viên Luật hiểu sai 15 quy định này (P.2)

Thời gian đăng: Lúc 9:11, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 1 là A.

Ví dụ: Nghị quyết 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.

Câu hỏi 2. Luật được phép sửa đổi, bổ sung Bộ Luật. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ: