Nhiều Sinh viên Luật hiểu sai 15 quy định này (P.4)

Thời gian đăng: Lúc 9:12, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 3 là B.

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế năm 2016, trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Câu hỏi 4. Nghị quyết của Chính phủ có giá trị pháp lý cao hơn Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ: