Nhiều Sinh viên Luật hiểu sai 15 quy định này (P.6)

Thời gian đăng: Lúc 9:14, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 5 là B.

Căn cứ Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 thì văn bản hợp nhất không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng lại chứa đựng quy phạm pháp luật.

Câu hỏi 6. Theo quy định của pháp luật hiện hành, 02 Bộ (hoặc cơ quan ngang Bộ) có thể phối hợp cùng nhau ban hành Thông tư liên tịch. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ: