Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.16)

Thời gian đăng: Lúc 23:04, ngày 04/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 15.

Level 16. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật Hình sự, do Tòa án quyết định áp dụng đối với:

A. Người phạm tội

B. Pháp nhân thương mại phạm tội

C. Người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội

Thẻ:, ,