Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.20)

Thời gian đăng: Lúc 23:08, ngày 04/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 19.

Level 20: Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,