Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.33)

Thời gian đăng: Lúc 23:57, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 32.

Level 33: Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 3 tháng và mức tối đa là 20 năm. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,