Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.4)

Thời gian đăng: Lúc 10:41, ngày 04/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 3.

Level 4: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. Thì:

A. Không chịu trách nhiệm hình sự

B. Chịu trách nhiệm hình sự nhưng cho hưởng án treo

C. Chịu trách nhiệm hình sự nhưng mức phạt cao nhất là 20 năm tù

D. Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo theo định

Thẻ:, ,