Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.49)

Thời gian đăng: Lúc 0:07, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 48.

Level 49: Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật Hình sự quy định. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,