Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.56)

Thời gian đăng: Lúc 12:49, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 55.

Level 56: Người phạm tội tự thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai