Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.60)

Thời gian đăng: Lúc 12:50, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 59.

Level 60: Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,