Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.66)

Thời gian đăng: Lúc 12:54, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 65.

Level 66: Tòa án không được quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,