Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.2)

Thời gian đăng: Lúc 1:05, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 1.

Level 2: Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,