Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.3)

Thời gian đăng: Lúc 1:06, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 2.

Level 3: Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình là:

A. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng

B. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ

C. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.

D. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình

E. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình

F. A, B, C, D, E đều đúng

Thẻ:, , ,