Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.42)

Thời gian đăng: Lúc 10:34, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 41.

Level 42: Về nguyên tắc, khi ly hôn tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến những yếu tố nào?

A. Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng

B. Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập

C. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập

D. Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng

E. A, B, C đều đúng

F. A, B, C, D đều đúng

Thẻ:, , ,