Trả lời 9 câu hỏi này để biết hiện tại bạn học Luật có đúng cách hay chưa (P.10)

Thời gian đăng: Lúc 1:17, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 9 là A.

Chỉ có văn bản quy phạm pháp luật mới có giá trị bắt buộc thi hành nên chúng ta phải tin theo để thực hiện đúng nhằm tránh rủi ro pháp lý. Còn những thông tin, chia sẻ của người khác chỉ có giá trị tham khảo, không nên tin tuyệt đối bất kỳ ai (mình chỉ làm theo nếu cho rằng nó đúng; tuyệt đối, không được làm theo chỉ vì do thầy A nói, cô B cho biết, Tiến sĩ luật C cho hay, Giáo sư luật D bảo thế…).

Click vào đây để quay lại từ đầu.

Thẻ:, ,