Trả lời 9 câu hỏi này để biết hiện tại bạn học Luật có đúng cách hay chưa (P.9)

Thời gian đăng: Lúc 1:16, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 8 là A.

Đã học ngành luật thì bạn phải có kỹ năng trình bày tốt để người khác hiểu mình, tin tưởng mình (bao gồm kỹ năng viết và nói, thiếu một trong hai thì không thể gọi là học luật giỏi).

Câu hỏi 9. Người học luật thì không nên tin tưởng tuyệt đối vào người khác (kể cả lời giảng dạy của thầy, cô giáo chỉ có giá trị tham khảo), bởi chỉ có văn bản quy phạm pháp luật mới có giá trị bắt buộc thi hành. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,