Sau đây là danh sách Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành): Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 Luật sửa đổi, bổ sung một sốXem thêm