Sau đây là danh sách Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành): Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT Nghị quyết 82/2014/QH13 Bài viết liênXem thêm