11 mốc tuổi quan trọng theo pháp luật Hình sự

Thời gian đăng: Lúc 21:37, ngày 06/11/2021

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi gọn là Bộ luật Hình sự năm 2015) có 11 mốc tuổi quan trọng, mọi người cần chú ý. Cụ thể như sau:

1. Trong vòng 7 ngày tuổi

  • Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
  • Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Dưới 1 tuổi

Thẻ:, , , ,