9 mốc tuổi quan trọng theo pháp luật Hôn nhân và Gia đình (P.6)

Thời gian đăng: Lúc 13:45, ngày 07/10/2021

6. Dưới 15 tuổi

  • Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con.
  • Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

7. Đủ 15 tuổi

Thẻ:, , , , ,