Danh sách văn bản bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 3/2022

Thời gian đăng: Lúc 11:01, ngày 23/03/2022

TÀI LIỆU LUẬT PRO cập nhật danh sách tất cả văn bản pháp luật do cơ quan Trung ương ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 đến ngày 31/3/2022 để quý thành viên thuận tiện theo dõi.

 1. Quyết định 768/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (có hiệu lực từ ngày 21/3/2022).
 2. Quyết định 368/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành  (có hiệu lực từ ngày 21/3/2022).
 3. Quyết định 369/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ ngày 21/3/2022).
 4. Quyết định 367/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ ngày 21/3/2022).
 5. Nghị quyết 43/NQ-CP năm 2022 về không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ ngày 22/3/2022).
 6. Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ ngày 22/3/2022).
 7. Thông tư 06/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 24/3/2022).
 8. Thông tư 08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 25/3/2022).
 9. Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (có hiệu lực từ ngày 25/3/2022).
 10. Thông tư 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (có hiệu lực từ ngày 28/3/2022).
 11. Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành (có hiệu lực từ ngày 31/3/2022).

 

Thẻ:,