Danh sách văn bản bắt đầu có hiệu lực từ ngày 03 đến 10/02/2022

Thời gian đăng: Lúc 22:30, ngày 07/02/2022

TÀI LIỆU LUẬT PRO cập nhật danh sách tất cả văn bản pháp luật do cơ quan Trung ương ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 03 đến 10/02/2022 để quý thành viên thuận tiện theo dõi.

 1. Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 05/02/2022 về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ ban hành [Có hiệu lực ngày 05/02/2022]
 2. Thông tư 17/2021/TT-BXD quy định về một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành [Có hiệu lực ngày 05/02/2022]
 3. Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [Có hiệu lực từ ngày 03/02/2022]
 4. Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành [Có hiệu lực ngày 05/02/2022]
 5. Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành [Có hiệu lực ngày 05/02/2022]
 6. Thông tư 29/2021/TT-BYT hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành [Có hiệu lực ngày 06/02/2022]
 7. Thông tư 122/2021/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành [Có hiệu lực ngày 07/02/2022]
 8. Thông tư 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành [Có hiệu lực ngày 07/02/2022]
 9. Thông tư 115/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành [Có hiệu lực ngày 07/02/2022]
 10. Thông tư 25/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 33/2019/TT-BCT Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành [Có hiệu lực ngày 07/02/2022]
 11. Thông tư 169/2021/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng [Có hiệu lực ngày 08/02/2022]
 12. Thông tư 36/2021/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành [Có hiệu lực ngày 08/02/2022]
 13. Thông tư 124/2021/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành [Có hiệu lực ngày 10/02/2022]
 14. Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành [Có hiệu lực ngày 10/02/2022]
 15. Thông tư 117/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành [Có hiệu lực ngày 10/02/2022]
 16. Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành [Có hiệu lực ngày 10/02/2022]

Thẻ:,