Để tránh rủi ro pháp lý, giáo viên tiểu học không được làm 5 điều này

Thời gian đăng: Lúc 10:06, ngày 09/10/2021

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên thực hiện theo quy định của ngành giáo dục và của pháp luật, trong đó cần chú ý:

Thứ nhất, không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức.

Thứ hai, không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh.

Thứ ba, không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất.

Thứ tư, không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục.

Thứ năm, không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

Căn cứ khoản 2 Điều 32 Điều lệ Trường tiểu học, nếu giáo viên có hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thẻ:, , ,