Luyện thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Giáo dục Công dân (P.34)

Thời gian đăng: Lúc 20:43, ngày 03/10/2021

Chúc mừng bạn đã trả lời đúng Câu 33.

Câu 34. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông A là cán bộ hưu trí nhờ và được chị B kiểm tra lại thông tin trong phiếu bầu mà anh C vừa viết hộ theo ý của ông. Sau đó, mỗi người tự tay bỏ phiếu của mình vào hồm phiếu rồi ra về. Ông A và chị B cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A.cùng hợp tác

B.bỏ phiếu kín

C.công khai

D.trực tiếp

Thẻ:, , , , , , , , , , ,