THÔNG BÁO: Tuyển 210 Thư ký Tòa án

Thời gian đăng: Lúc 11:52, ngày 07/03/2022

Tòa án Nhân dân Tối cao vừa có Thông báo về việc tuyển dụng Thư ký viên Tòa án nhân dân năm 2022.

Chi tiết xem tại Thông báo 82/TB-TANDTC ngày 02/3/2022.tuyển dụng thư ký tòa án

Thẻ:, ,