Tiền lương của Cử nhân Luật sẽ như thế nào?

Thời gian đăng: Lúc 0:10, ngày 04/10/2021

Giải đáp cho Thắc mắc 2 như sau: Nếu bạn làm việc trong các cơ quan Nhà nước thì mức lương của bạn được hưởng theo quy định của Nhà nước. Đối với trường hợp làm việc cho doanh nghiệp ngoài Nhà nước thì mức lương sẽ dựa vào kết quả làm việc của bạn; như hiện nay, lao động có mức bình quân thu nhập từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ cao ở nghề Luật.

Thắc mắc 3. Sinh viên Luật cần làm gì để sau này có được công việc với mức lương cao?

Thẻ:, , , , ,