Bộ luật hàng hải Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:56, ngày 20/10/2021

Sau đây là danh sách Bộ luật hàng hải Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015
 2. Thông tư 19/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông …
 3. Nghị định 76/2021/NĐ-CP
 4. Nghị định 86/2020/NĐ-CP
 5. Thông tư 03/2020/TT-BGTVT
 6. Thông tư 01/2020/TT-BGTVT
 7. Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH
 8. Nghị định 147/2018/NĐ-CP
 9. Thông tư 17/2018/TT-BYT
 10. Thông tư 43/2018/TT-BGTVT
 11. Thông tư 07/2018/TT-BGTVT
 12. Nghị định 16/2018/NĐ-CP
 13. Nghị định 143/2017/NĐ-CP
 14. Thông tư 40/2017/TT-BYT
 15. Thông tư 32/2017/TT-BYT
 16. Thông tư 23/2017/TT-BGTVT
 17. Thông tư 17/2017/TT-BGTVT
 18. Thông tư 22/2017/TT-BYT
 19. Nghị định 58/2017/NĐ-CP
 20. Thông tư 38/2017/TT-BTC
 21. Nghị định 37/2017/NĐ-CP
 22. Nghị định 38/2017/NĐ-CP
 23. Nghị định 29/2017/NĐ-CP
 24. Nghị định 05/2017/NĐ-CP
 25. Nghị định 169/2016/NĐ-CP
 26. Nghị định 170/2016/NĐ-CP
 27. Nghị định 171/2016/NĐ-CP
 28. Thông tư 40/2016/TT-BGTVT
 29. Nghị định 160/2016/NĐ-CP
 30. Nghị định 146/2016/NĐ-CP
 31. Thông tư 29/2016/TT-BGTVT
 32. Thông tư 27/2016/TT-BGTVT
 33. Nghị định 70/2016/NĐ-CP

Thẻ:, , ,