Bộ luật Tố tụng Hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 21:30, ngày 14/11/2021

Sau đây là danh sách Bộ luật Tố tụng Hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):
>> Cẩm nang pháp lý để xử trí khi bị Cảnh sát giao thông dừng xe
>> Cơ hội việc làm, tiền lương với Cử nhân Luật
>> Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào?
>> Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào?

 1. Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015
 2. Nghị quyết 110/2015/QH13
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2021 (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021)
 4. Nghị định 115/2017/NĐ-CP
 5. Nghị định 30/2018/NĐ-CP
 6. Nghị định 97/2019/NĐ-CP
 7. Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
 8. Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC
 9. Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP
 10. Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP
 11. Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC
 12. Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC
 13. Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT
 14. Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP
 15. Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP
 16. Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH
 17. Thông tư 46/2019/TT-BCA
 18. Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP
 19. Thông tư liên tịch 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC
 20. Thông tư liên tịch 02/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP
 21. Thông tư 02/2018/TT-TANDTC

Thẻ:, ,