Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 17:58, ngày 02/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):
1. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014
4. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân năm 2020
5. Nghị định 65/2013/NĐ-CP
6. Nghị định 91/2014/NĐ-CP
7. Nghị định 12/2015/NĐ-CP
8. Thông tư 92/2015/TT-BTC
9. Thông tư 151/2014/TT-BTC
10. Thông tư 119/2014/TT-BTC
11. Thông tư 111/2013/TT-BTC
12. Thông tư 20/2010/TT-BTC

Thẻ:,