Luật Biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:12, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Biển Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Biển Việt Nam năm 2012
  2. Nghị định 11/2021/NĐ-CP
  3. Nghị định 51/2014/NĐ-CP
  4. Nghị định 162/2013/NĐ-CP

Thẻ:, , ,