Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:20, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012)
  3. Nghị định 117/2020/NĐ-CP
  4. Nghị định 98/2020/NĐ-CP
  5. Nghị định 17/2020/NĐ-CP
  6. Nghị định 08/2018/NĐ-CP
  7. Nghị định 106/2017/NĐ-CP
  8. Nghị định 77/2013/NĐ-CP
  9. Nghị định 67/2013/NĐ-CP
  10. Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT

Thẻ:,