Luật Thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:33, ngày 23/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Thuế bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010
  2. Nghị định 69/2012/NĐ-CP
  3. Thông tư 152/2011/TT-BTC
  4. Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Thẻ:, ,