Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:37, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015)
 3. Nghị định 58/2016/NĐ-CP
 4. Nghị định 85/2016/NĐ-CP
 5. Nghị định 108/2016/NĐ-CP
 6. Nghị định 142/2016/NĐ-CP
 7. Nghị định 53/2018/NĐ-CP
 8. Quyết định 05/2017/QĐ-TTg
 9. Thông tư 269/2016/TT-BTC
 10. Thông tư 20/2017/TT-BTTTT
 11. Thông tư 31/2017/TT-BTTTT
 12. Thông tư 13/2018/TT-BTTTT

Thẻ:, , ,