Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 9:05, ngày 14/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
  2. Nghị định 26/2020/NĐ-CP
  3. Thông tư 38/2020/TT-BCA

Thẻ:, , , ,