Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 11:57, ngày 08/12/2021

Sau đây là danh sách Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)
  2. Thông tư 20/2021/TT-BYT
  3. Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT

Thẻ:, ,