Luật Các công cụ chuyển nhượng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 22:43, ngày 25/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Các công cụ chuyển nhượng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005
  2. Nghị định 88/2019/NĐ-CP
  3. Quyết định 44/2006/QĐ-NHNN

Thẻ:, , , ,