Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:53, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Căn cước công dân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Căn cước công dân năm 2014
 2. Luật cư trú năm 2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Căn cước công dân năm 2014)
 3. Thông tư 59/2021/TT-BCA
 4. Thông tư 60/2021/TT-BCA
 5. Nghị định 37/2021/NĐ-CP
 6. Thông tư 06/2021/TT-BCA
 7. Thông tư 104/2020/TT-BCA
 8. Thông tư 41/2019/TT-BCA
 9. Thông tư 39/2019/TT-BCA
 10. Thông tư 59/2019/TT-BTC
 11. Thông tư 10/2016/TT-BCA
 12. Nghị định 137/2015/NĐ-CP
 13. Thông tư 66/2015/TT-BCA

Thẻ:, , ,