Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 8:58, ngày 14/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018
  2. Nghị định 61/2019/NĐ-CP
  3. Thông tư 15/2019/TT-BQP

Thẻ:, ,