Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:07, ngày 24/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007)
  3. Nghị định 154/2018/NĐ-CP
  4. Nghị định 74/2018/NĐ-CP
  5. Nghị định 119/2017/NĐ-CP
  6. Thông tư 06/2009/TT-BKHCN
  7. Nghị định 132/2008/NĐ-CP

Thẻ:, , , ,