Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 8:00, ngày 24/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Công nghệ cao và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Công nghệ cao năm 2008
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghệ cao năm 2008)
  3. Quyết định 19/2018/QĐ-TTg
  4. Thông tư 27/2013/TT-BKHCN

Thẻ:, ,