Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 8:03, ngày 24/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Đa dạng sinh học và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Đa dạng sinh học năm 2008
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đa dạng sinh học năm 2009)
  3. Nghị định 64/2019/NĐ-CP
  4. Nghị định 59/2017/NĐ-CP
  5. Thông tư 25/2016/TT-BTNMT
  6. Nghị định 160/2013/NĐ-CP
  7. Nghị định 65/2010/NĐ-CP

Thẻ:, ,