Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 8:55, ngày 14/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Đặc xá năm 2018
  2. Nghị định 52/2019/NĐ-CP

Thẻ:,